View

Select your country

Polityka Ochrony Danych Osobowych

Niniejsza polityki zawiera informacje dotyczące przetwarzania i wykorzystywania  danych osobowych osób odwiedzających serwisy lub korzystających z naszych usług, w tym realizowanych przy wykorzystaniu technologii internetowych.
Polityka określa w jaki sposób i w jakim zakresie przetwarzane są dane użytkowników, do jakich celów wykorzystywane są dane, komu są udostępniane i jak są chronione. Jednocześnie polityka stanowi realizację celu informacyjnego, o którym mowa w art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (zwanego dalej „RODO”).

 

Dane kontaktowe Administratora Danych

Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Nazwa Spółki: Roca Polska Sp. z o.o.
Adres: ul. Wyczółkowskiego 20, 44-109 Gliwice
Tel.: 32 339 41 00
Email: gdpr@roca.net

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych

W Roca Polska wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem: iod24@agileo.it

Przetwarzanie danych

Jako przetwarzanie danych osobowych rozumie się operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, takie jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie, modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie, innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie, łączenie, ograniczanie, usuwanie oraz niszczenie.

Zasady przetwarzania danych

Najważniejsze realizowane przez nas zasady:

- Zasada minimalizacji danych - zbieramy dane osobowe jedynie w minimalnym zakresie, niezbędnym do realizacji celów, dla których są zbierane.
- Jasno określamy cele zbierania danych osobowych mające oparcie w przepisach prawa – nie przetwarzamy danych w sposób niezgodny z tymi celami.
- Realizujemy prawo użytkownika do dostępu do jego danych osobowych oraz ich poprawiania.
- Realizujemy zasadę ograniczenia przechowywania danych osobowych zgodnie z przepisami prawa, jedynie do okresu niezbędnego dla realizacji celów, dla których są zbierane.
- Dbamy o aktualność i poprawność danych osobowych Użytkowników i niezwłocznie reagujemy na każde wnioski o sprostowanie czy aktualizację danych
- Chronimy dane osobowe użytkownika przed utratą, dostępem osób niepowołanych, przypadkową utratą lub zmianą oraz innymi bezprawnymi formami przetwarzania.
- Udostępniamy dane innym podmiotom zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
- Realizujemy prawa Użytkowników do usunięcia danych osobowych, wycofania zgody, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, prawa wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawa do niepodleganiu decyzjom opartym wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, w tym profilowaniu.

Cele przetwarzania danych

Dane są przetwarzane zgodnie z postanowieniami RODO przetwarzane w jasno określonych celach oraz w zakresie niezbędnym do realizacji tego celu.

Dane zbierane w naszych formularzach przetwarzane są w celach:

-wysłania newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia

-wysyłania informacji marketingowych, które mogą Państwa interesować na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i f Rozporządzenia,

-skontaktowania się i udzielenia odpowiedzi na zapytanie w formularzu kontaktowym na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia,

-dostarczania zamówionego katalogu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia,

-obsługi procesu reklamacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i b Rozporządzenia

-przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i b Rozporządzenia

Uzyskanie danych zbieranych w naszych formularzach jest całkowicie niezbędne do dostarczenia zamówionej usługi. W przeciwnym razie, nie będzie możliwe traktowanie Państwa jako klientów Roca Polska Sp. z o.o. Natomiast dane dotyczące przekazywania elektronicznych informacji marketingowych nie są konieczne do nawiązania stosunku umownego, jednakże nie podanie danych będzie skutkować min. brakiem przesyłania ofert handlowych.

Żadne decyzje dotyczące danych zbieranych w naszych formularzach nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, a przetwarzanie będzie się odbywało w obrębie Unii Europejskiej.

Odbiorcy danych

Odbiorcami są wyłącznie te osoby trzecie, którym Roca Polska Sp. z o.o. jest prawnie zobowiązana do udostępniania danych, jak również te spółki, którym mogą być powierzone wewnętrzne usługi zarządzania na podstawie umów powierzenia oraz osoby upoważnione do przetwarzania danych.

Profilowanie  danych

Administrator danych zakłada możliwość, że w celach marketingowych, w celach poprawy jakości usług oraz dostosowania ich do potrzeb użytkowników  będzie przetwarzać dane poprzez ich profilowanie zgodnie z definicją określoną w art. 4.1.4 RODO. Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, która polega na  wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej. Dane będące przedmiotem profilowania nie będą ujawniane oraz wykorzystywane w celach innych niż wskazane. Każda osoba, której dane przetwarzane są w celach profilowania ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec tej formy przetwarzania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wyrazić zgodę na przetwarzanie w celach marketingowych z wyłączeniem profilowania i/lub dalszego przekazywania danych stronom trzecim, którym Administrator powierzy czynności w zakresie  profilowania.

Okres przechowywania danych

Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez czas, przez który jest to konieczne, na podstawie wyrażonej zgody i w każdym przypadku przez okres, przez jaki jest to prawnie wymagane do momentu cofnięcia zgody. Z chwilą cofnięcia zgody dane nie będą przechowywane i zostaną usunięte. Wszystkie dane osobowe są gromadzone zgodnie z prawem z zachowaniem zasady niezbędności i proporcjonalności.

Prawa Osoby, której dane dotyczą

Posiadają Państwo prawo do żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem wysyłając e-mail na adres: gdpr@roca.net

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Pliki cookies

Systemy informatyczne mogą ponadto zbierać dodatkowe informacje o użytkownikach i ich aktywności w celach statystycznych, poprawy jakości funkcjonowania serwisu oraz monitorowania nadużyć i nieprawidłowego działania. Szczegóły zawarte są na stronie  POLITYKA COOKIES.