Polityka ochrony danych

Dane będą udostępnianie Roca Polska, której szczegóły znajdują się poniżej:

Administrator danych:

Nazwa Spółki: Roca Polska Sp. z o.o.

Adres: ul. Wyczółkowskiego 20, 44-109 Gliwice

Tel.: 32 339 41 00

Email: gdpr@roca.net

W Roca Polska z ograniczoną odpowiedzialnością wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem email: iod24@agileo.it

Polityka ochrony danych opiera się na następujących przepisach:

  1. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) – zwane inaczej „RODO”
  2. ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000)
  3. ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1907 ze zm.)
  4. ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.)

Dane są przetwarzane zgodnie z postanowieniami RODO w jasno określonych celach oraz w zakresie niezbędnym do realizacji tego celu.

Dane są przetwarzane wyłącznie w następujących celach:

  • informowanie o treściach i usługach Spółki,
  • realizacja odpowiedzi na zapytania klientów,
  • wykonanie umowy lub działania zmierzające do zawarcia umowy (zakupu, reklamacji, serwisu),
  • marketing produktów własnych oraz podmiotów trzecich,
  • zarządzenie procesem sprzedaży i obsługi klienta,
  • prowadzenia rekrutacji

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, f RODO. Uzyskanie wspomnianych danych dotyczących obsługi i zarządzania zapytaniami, zarządzania procesem sprzedaży jest niezbędne do świadczenia żądanych usług. W przeciwnym razie niemożliwe byłoby zostać klientem Roca Polska. Natomiast dane dotyczące przesyłania elektronicznych komunikatów marketingowych, nie są niezbędne do nawiązania ww. stosunku umownego.

Dane mogą być przetwarzane przez pracowników i współpracowników Roca Polska z ograniczoną odpowiedzialnością, jako „osoby odpowiedzialne za przetwarzanie”, które na podstawie bezpośredniego upoważnienia ze strony Administratora lub Podmiotu przetwarzającego mają prawo przetwarzać dane osobowe zgodnie z art. 4.10 i 4.29 RODO. Dane mogą być również przetwarzane przez zaufane podmioty świadczące dla Spółki usługi techniczne i organizacyjne w oparciu o zawarte umowy powierzenia lub inne instrumenty prawne dopuszczone prawem UE. Administrator może ponadto udostępnić dane innym odbiorcom wyłącznie na żądanie podmiotów do tego uprawnionych przez prawo lub kiedy będzie to niezbędne do realizacji wykazanych i prawne uzasadnionych celów administratora lub strony trzeciej.

Nie będą podejmowane żadne zautomatyzowane decyzje odnośnie przetwarzania danych, a przetwarzanie odbywać się będzie jedynie w Unii Europejskiej.

Dane osobowe będą przetwarzane tylko przez okres, w którym jest to niezbędne, przydatne i słuszne, a w każdym razie przez okres czasu określony przepisami prawa po zakończeniu umowy np. w celu dochodzenia roszczeń. Po zakończeniu umowy dane będą przechowywane wyłączne przez czas niezbędny do wypełnienia obowiązku prawnego i zostaną należycie zablokowane (zabezpieczone). W szczególności będą one blokowane przez okres nie dłuższy niż pięć lat po zakończeniu stosunku umownego.

Na zasadach określonych w przepisach prawnych, możesz skorzystać z prawa dostępu, sprostowania lub usunięcia, a także zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych, wnieść sprzeciw wobec ich przetwarzania, zażądać przeniesienia swoich danych lub cofnąć zgodę na ich przetwarzanie wysyłając e-mail na adres gdpr@roca.net. Możesz również złożyć skargę na adres odpowiedniej instytucji w kraju np. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa lub innego organu nadzorczego Unii Europejskiej.

Na naszych stronach internetowych mogą znajdować się dedykowane łącza, poprzez które można połączyć się bezpośrednio z innymi niezależnymi stronami. Administrator niniejszej strony nie ponosi odpowiedzialności za sposób, w jaki niezależne strony zarządzają danymi osobowymi oraz danymi uwierzytelniającymi przekazywanymi przez strony trzecie.

Nasze serwisy internetowe mogą zawierać wtyczki do niektórych platform mediów społecznościowych. Wtyczki mediów społecznościowych to specjalne narzędzia umożliwiające wbudowanie funkcji platform mediów społecznościowych bezpośrednio na stronie. Tego typu wtyczki oznaczone są odpowiednim logo każdej platformy mediów społecznościowych. W momencie odwiedzenia naszej strony i skorzystania z wtyczki informacje są przekazywane przez przeglądarkę bezpośrednio na platformę mediów społecznościowych, która je zapamiętuje i przetwarza. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat celów, rodzaju i metod gromadzenia, przetwarzania i przechowywania danych osobowych przez media społecznościowe oraz informacji na temat sposobu korzystania z przysługujących Państwu praw, prosimy zapoznać się z polityką prywatności odpowiedniej platformy mediów społecznościowych.